۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

وضعیت کارمند متهم به تخلف در صورت برائت از اتهام

آیا می دانستید که ...
در هنگام رسیدگی به پرونده کارمند متخلف و در صورت برائت از اتهام، وضعیت کارمند چگونه خواهد بود؟
به استناد ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 17/09/1372 :« و‌زرا ... ، بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دو‌لتی و سایر دستگاه‌ها ... می‌توانند کارمندانی را که پرو‌نده آنان به هیأت‌های رسیدگی ارجاع شده یا می‌شود را حداکثر به مدت سه‌ ماه آماده به خدمت نمایند ... تبصره 2 ـ‌ چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأت‌ها برائت حاصل نماید فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل یا عناو‌ین مشابه دو‌ران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دو‌ران پرداخت می‌شود. تبصره 3 ـ‌ هیأت‌های بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرو‌نده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و درصورتی که در مدت مذکور پرو‌نده جهت رسیدگی پژو‌هشی به هیأ‌ت تجدیدنظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأ‌ت تجدیدنظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرو‌نده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با صدو‌ر حکم قطعی هیأت‌های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می‌گردد.


تاریخ به روز رسانی:
1400/04/02
تعداد بازدید:
1656
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066