۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

معیشت خانواده کارمندان محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی

آیا می دانستید....
برای معیشت خانواده کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی شده اند مقرری ماهیانه پیش بینی شده است؟
به استناد ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 17/09/1372 :« برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دو‌لتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دو‌لت تجاو‌ز نکند برقرار می‌گردد... و درصورت رفع ضرو‌رت به تشخیص هیأ‌ت مزبور، قطع می‌شود...»

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/02
تعداد بازدید:
2231
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066