۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

شکایت کارمندان انتقال یافته از کلانشهرها به خواسته تحویل زمین

 
بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 444

تاریخ دادنامه: 1399/03/20

شماره پرونده: 9803431

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمدعلی طورانی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی اشخاص به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته تحویل زمین به کارمندان انتقال یافته از کلان شهرها به استناد بند 1 ماده 3 مصوبه شماره 93138ت37909هـ-1386/06/12 هیأت وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند:

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905003013 با موضوع دادخواست آقای محمدعلی طورانی به طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان گلستان و به خواسته الزام به تحویل زمین در راستای مصوبه مورخ 29؍5؍1386 موضوع انتقال از کلان شهرها به موجب دادنامه شماره 9409970900700200-17؍1؍1394 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

برابر بند 1 ماده 3 آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور موضوع مصوبه شماره 93138؍ت37909هـ-12؍6؍1386 هیأت دولت واگذاری زمین به متقاضی در نقاطی که دولت زمین نداشته باشد تعیین گردیده و این به منزله الزام و لزوم واگذاری زمین در تمامی مناطق تلقی نمی شود. ثانیاً: در راستای دستورالعمل شماره 262747؍44186-27؍12؍1388 هیأت وزیران توافقنامه ای فی مابین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت راه و شهرسازی تنظیم که موجبات امکان بهره مندی کارکنان انتقال یافته از کلان شهرها را از تسهیلات مسکن مهر فراهم ساخته است. ثالثاً: مصوبه شماره 262747؍44186-27؍12؍1388 هیأت دولت مصوبه سال 1386 را در مواردی نسخ ضمنی نموده که با توجه به بخشنامه شماره 21240؍609-8؍6؍1390 سازمان ملی زمین و مسکن در مورد کارمندان متقاضی انتقال از کلان شهرها فقط واگذاری از واحدهای مسکن مهر را مقرر داشته و ادارات مسکن و شهرسازی استانها را ملزم به تبعیت از آن نموده است، مضافاً اینکه برابر پاسخ واصله از سوی اداره طرف شکایت در شهر محل خدمت شاکی زمین مناسب وجود ندارد لذا اجابت خواسته شاکی مبنی بر الزام به واگذاری زمین مغایر با مصوبات فوق بوده و در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ خارج از مهلت بودن به موجب دادنامه شماره 9409970955701682-9؍6؍1394 قرار رد درخواست صادر و اعلام کرد.

ب: شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900039070 با موضوع دادخواست آقای داداله شکاری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به اجرای بند 1 ماده 3 تصویب نامه شماره 93138؍37909-12؍6؍1386 هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 9109970900801883-17؍10؍1391 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای داداله شکاری به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان به خواسته الزام طرف شکایت به اجرای بند 1 ماده 3 تصویب نامه شماره 93138؍37909-12؍6؍1386 هیأت وزیران موضوع واگذاری زمین به قیمت تمام شده به شاکی به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره 1844-14؍8؍1391 ثبت دفتر لوایح و ایضاً مفاد تصویر ابلاغ انتقال شاکی به شماره 15583-13؍12؍1386 نظر به اینکه به موجب ماده 2 و بند 1 ماده 3 مصوبه شماره ت 37909-12؍6؍1386 هیأت وزیران اولاً: شاکی شرایط بهره مندی از مزایای مقرر در مصوبه و از جمله دریافت زمین را داشته، از طرفی مصوبات بعدی هیأت وزیران نمی تواند حقوق مکتسبه شاکی را از بین برده و می بایست وفق مقررات قانونی تسهیلات و مزایای مندرج در مصوبه هیأت وزیران را به نامبرده اعطا نماید. علیهذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت تقدیمی و الزام سازمان طرف شکایت به اجرای کامل بند 1 ماده 3 مصوبه مارالذکر مبنی بر واگذاری زمین به شاکی به قیمت تمام شده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍3؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با تـوجه به اینکهاولاً:مطابق بنـد 1 ماده 3 آیین نامـه ایجاد تسهیلات جهـت شاغلین دولتـی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور (مـوضوع‎‎‎تصویب نامـه شماره 93138ت37909هـ- 12؍6؍1386 هیأت وزیران) مقرر شده: « واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.» وثانیاً: بر اساس بند 18 مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران مـوضوع تصمیم نامـه شمـاره 120569؍ت44809ن-31؍5؍1389 وزراء عضو کارگروه مقرر شده: « در استان هایی که امکان واگذاری زمین و یا مسکن وجود ندارد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وام خرید مسکن یا ودیعه مسکن به کارکنان انتقالی پرداخت می نماید.» و ثالثاً: با توجه به این که حسب لوایح دفاعیه و نامه شماره 68243-7؍8؍1391 اداره کل مسکن و شهرسازی استان گلستان در شهر گرگان و شهرهای همجوار زمین کافی جهت واگذاری به همه کارمندان انتقال یافته وجود نداشته است، بنابراین موضوع تحویل زمین و الزام قانونی به واگذاری آن منتفی بوده و در نتیجه رأی شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 200-17؍1؍1394 که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./


محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/13
تعداد بازدید:
2898
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
officelaw@alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973   شماره مستقیم : 88058901
شماره داخلی: 2066