Search  
 موقعیت شما: آموزه های حقوقی
      Login  
آموزه های حقوقی

Current Articles | Archives | Search

تاریخ: 31 تیر 1395 22:22 نظرات: 0 نظر نمایش: 1390 مرتبه امتیاز 4   (Article Rating)


هیات عالی تجدید نظر

 براساس تبصره ماده واحده مصوب جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات و آرا صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی (وابستته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که دارای شئون علمی، آموزشی و پژوهشی باشد، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج گردیده و در صلاحیت هیات عالی تجدید نظر مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

کد: 611
دسته بندی ها :

امتیاز بندی
© حق انتشار اطلاعات برای دفتر امور حقوقی قراردادها و شکایات دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.